درس آمادگی دفاعی سوم راهنمایی(پسرانه)

درس آمادگی دفاعی مدرسه راهنمایی پسرانه شهید مسعودیان

جزوه کامل درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی پسران

بخش اول...درس اول:

 

 

1.فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص دفاع را بنویسید؟ 

ملت ایران نشان داد آنجایی که پای دفاع از هویت ملی وآرمان های عزیز تر از هویت ملی درمیان است،ایستادگی او،ایستادگی درس آموز است.

 

پرسش:

 

1.عکس العمل هریک از حیوان ها دربرابرخطری که آن ها را تهدید می کند،چیست؟

  الف)آهو در مقابل خطراز دست یوزپلنگ فرارمی کند

ب)پنگوئن برای نجات دادن تخم های خود از دست روباه به مقابله ی رودررو ايجاد سر و صدا بااو

می پردازد.

  پ)با بزرگنمایی و تغير رنگ ازخود دفاع می کند

ت)این دو حیوان با یکدیگر جنگ می کنند تا زمانی که یکی پیروز شود ودیگری بمیرد(تهاجم متقابل)

 

2.به عکس هایی که عکس العمل انسان درموقعیت های گوناگون،نشان می دهد،توجه کنید وآن ها را توضیح دهید.

الف)مخفی شدن و دفاع با وسایل ساده وابتدایی مانند:سنگ،چوب وغیره 

ب)مخفی شدن واستتار

پ)دفاع با وسایل ابتدایی سرد مانند:منجنیق،شمشیر ،چاقو،گرز،نیزه وغیره 

ت)دفاع در پشت خاکریز و استفاده از سنگر وماسک برای مقابله در برابر حملات شیمیایی دشمن می باشد.

 

3.علت این عکس العمل ها در برابر خطر چیست؟

نجات جان خود وبقاء موجودات دیگر

 

4.باتوجه به پرسش های 3،2،1،آیا می توانید واژه ی مناسبی برای این عکس العمل ها بیان کنید؟

دفاع

 

5.سعی کنیدوتعریف مناسبی برای این واژه پیداکنید؟

به مقا بله ی انسان در مقابل خطراتی که جان ومال اورا تهدید می کند ودر معرض خطر قرار

می دهد دفاع گو یند.

 

6.بین عکس العمل انسان وحیوان در هنگام روبرو شدن باخطر،چه تفاوتی وجود دارد؟

دفاع انسان در مقابل خطر آگاهانه و براساس تفکر وتامل ویادگیری های قبلی است،اما دفاع حیوان غریزی یا فطری است-هدف حیوان از دفاع حفظ خود است ولی انسان برای مملکت دین وناموس خود دفاع می کند

 

7.برای بیان این تفاوت ها از چه واژه ای استفاده میکنیم؟

دفاع آگاهانه و دفاع غیرآگاهانه

 

8.جنگ از نظر روانی واجتماعی واقتصادی بر زندگی افراد جامعه تاثیرمی گذارد.

 

9.زمان تهاجم رژیم صدام به ایران در چه سالی بود؟

 

درسال1359

 

10.هنگام آغاز تهاجم رژیم صدام به ایران درسال1359، وضع زندگی مردم در شهر های مرزی چگونه بود؟ باتوجه به تصویر«الف»لحظه ای خود را در آن موقعیت قرار دهید و جنگ از نظر تاسیسات روانی،اجتماعی واقتصادی آن درزندگی افراد جامعه تحلیل کنید؟

زمانی که شهری مورد حمله ناجوانمردانه و تصرف دشمن قرار می گیرد آشیانه وکاشانه ی مردم را از آن ها می گیرند،مردم به دلیل از دست دادن زندگی،خانه وکاشانه واموال خود دچار ضرر و زیان فراوان شده وتا بخواهند این بی نظمی اجتماعی را جبران کنند متحمل هزینه های زیاد روحی ، اجتماعی و اقتصادی خواهند شد.

 

11.با توجه به تصویر«پ»بگویید چرا آمار تلفات انسانی درجنگ ها ی گوناگون متفاوت است؟ 

آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ، مدت جنگ، نوع جنگ، ادوات ووسایل جنگي و محل جنگ بستگی دارد.

 

12.هنگام حمله ی دشمن به هر کشور،کدام نیروهامسئولیت رسمی دفاع رابرعهده دارند؟

  نیرو های مسلح

 

13.در صورتی که نیرو های رسمی یک کشورتوان مقابله ی کامل با نیرو های مهاجم را نداشته باشد ،چه نیرویی می تواند به آن هاکمک کند؟

نیرو های مردمی وداوطلب و بسیج مردمی

 

فعالیت های تکمیلی:

 

1.در جای خالی یکی از پیام های امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری را بنویسید؟

امام خمینی(ره):

مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد وتعلیمات نظامی دیده باشد.

مقام معظم رهبری:

دفاع از مملکت بر همه ی مردم واجب است و حکم شرعی دارد.

 

2.با مراجعه به قرآن کریم وقانون اساسی،در باره ی اهمیت دفاع در اسلام اطلاعاتی بدست آورید و جدول زیر را کامل کنید.

آیات قرآن:سوره ی انفال آیه ی60

قانون اساسی اصل 151:دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه ، امکانات آموزشی و

نظامی بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه ی افراد همواره توانایی دفاع

مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه از مقامات رسمی باشد.

 

خود آزمایی:

 

1.در تصاویر زیر نوع دفاع را تعیین کنید.

الف)دفاع آگاهانه  ب) دفاع فطري و غريزی

 

2.تصاویر زیر را از نظر سیر پیشرفت وتکامل ابزاردفاع مرتب کرده وشماره گذاری کنید.

به ترتیب ازچپ به راست کتاب: 3،4،2،1،5 

 

3.متن زیر را بخوانید و آن راتحلیل کنید:

 

در جریان جنگ حنین،به پیامبر (ص) خبر دادند سلاح تازه ای دریمن اختراع شده است. پیامبر (ص)بی درنگ کسانی را مامور کرد که آن سلاح را برای ارتش اسلام تهیه کنند.

جواب:

آشنایی با علوم  وفنون نظامي و پيشرفت در تمام زمینه ها و رشته ها حق مسلم هر کشوری است و پیامبربزرگ اسلام با این کار می خواست که رزمندگان اسلام با آخرین ابزار و ادوات جنگی برای دفاع از دین ومملکت خودآشنا شوند

 

 

بخش اول...درس دوم:

بسيج

 

1. فرمايش امام (ره) درباره ي بسيج را بنويسيد ؟

بسيج لشكر مخلص خداست.

 

2. خصوصيات نيروهاي بسيج يا بسيجي را بنويسيد؟

حركت خودجوش و مردمي بدون چشم داشت مادي و به صورت داوطلبانه.

 

3. بسيج چيست؟

نيروهاي خود جوش و مردمي كه به طور سازمان يافته،بدون چشم داشت مادی و به صورت داوطلبانه در عرصه هاي مختلف انسجام ، سازندگي، وحدت، دفاعي، امنيتي، بهداشت و درمان،اجتماعي و فرهنگي حضور فعال دارند.

 

4. بسيجي كيست؟

به فداكارترين نيروهاي مردمي كه در راه اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي قدم بر مي دارد،بسيجي مي گويند.

 

5)شكل ب:

 حضور فعال نيروهاي بسيج جهت جمع آوری وجه نقدی براي آسيب ديدگان.

 

6. شكل پ:

آموزش گروه هاي داوطلب مردمي جهت حضور در صحنه هاي مختلف اجتماعي،فرهنگي،دفاعي،سازندگي وغيره...

 

7. به نظر شما مجموعه ی اين تصاوير،چه هدف مشتركي را دنبال مي كنند؟

حضور فعال بسيج در عرصه هاي مختلف آبادي،عمران و دفاع از كشور و... 

 

8. از رويداد هاي مهم سال 1359چهار مورد بنويسيد؟

 چهار متن كتاب

 

9. نهاد هاي رسمي و مردمي را كه در زمان شروع جنگ، فعالانه به دشمن مقابله كردند را نام ببريد؟

ارتش جمهوري اسلامي ایران (دريايي،هوايي،زميني)- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي- ستاد جنگ هاي نامنظم شهري- بسيج مردمي و...

 

10. در آغاز جنگ،مردم خرمشهر چگونه براي مقابله با دشمن سازماندهي شدند؟

شهيد جهان آرا به همراه ساير نظاميان سپاهي با سلاح هاي اندكي كه داشتند تا چند روز در برابر تجاوز عراق مقاومت كردند.در اين مدت زن و مرد مسلح بودند.

 

11. نتايج مثبت حضور و مشاركت مردم را در جلوگيري از تهاجم دشمن به خاك ميهن اسلامي بيان كنيد؟

پيروزي در مقابل دشمن-دفاع از مملكت- دفاع از دين و ناموس و جلوگيري از تصرف اراضي و شهر هاي مرزی.

 

12. گروه مهاجمان چه كساني بودند؟

گروهي از مزدوران وابسته به بيگانه كه آموزش هاي رزمي در جنگل را در يكي از كشور هاي خارجي ديده بودند.

 

13. چرا آنها جنگل هاي آمل را براي حمله به شهر انتخاب كرده بودند؟

1-آموزش جنگ را در جنگل ديده بودند.2 - استتار و مخفي نمودن نيروها در جنگل 3- نزديكي شهر آمل به جنگل 4- چون نيروهاي ما در جنوب مشغول نبرد بودند.(اصل غافلگيري)

 

14.نقش دانش آموزان را در واقعه ي آمل تشريح كنيد؟

مديران به دانش آموزان توصيه كردند كه به خانه بروند ولي بسياري از دانش آموزان خود را به محل درگيري رساندند و شروع به كمك رساني به مردم و پاسداران كردند.تعدادي از شهداي اين واقعه دانش آموز بودند.

 

15.عرصه هاي مختلف فعاليت بسيج را بنويسيد؟

سازندگي-فرهنگي-اجتماعي-امداد رساني-بهداشت و درمان- امنيتي –دفاعي-انسجام

 

16.بسيج چگونه در عرصه  سازندگي فعاليت مي كند؟

همكاري با دولت در امر توسعه و مشاركت مردم در سازندگي و عمران

 

17. بسيج چگونه در عرصه  فرهنگي فعاليت مي كند؟

داير نمودن كلاس در رشته هاي مختلف و متنوع(طرح ميثاق).تشكيل كلاس هاي آموزشي مانند آموزش قرآن،معارف اسلامي،ورزش،تئاتر و ترتيب اردوهاي درون استاني و برون استاني.

 

18. بسيج چگونه در عرصه  اجتماعي فعاليت مي كند؟

همكاري با نهاد هاي اجتماعي مانند نهضت سواد آموزي و سازمان تامين اجتماعي

 

19. بسيج چگونه در عرصه  امداد رساني فعاليت مي كند؟

فعاليت پشتيباني و امداد رساني در حوادث

 

20. بسيج چگونه در عرصه بهداشت و درمان فعاليت مي كند؟

همكاري جهت مقابله با بيماري هاي واگير،تزريق انواع واكسن و دائر نمودن كلاس هاي آموزشي،بهداشتي و درماني

 

21. بسيج چگونه در عرصه ي امنيتي فعاليت مي كند؟

گسترش مشاركت مردم در امنيت داخلي

 

22. بسيج چگونه در عرصه دفاعي فعاليت مي كند؟

ايجاد آمادگي دفاعي

 

23. بسيج چگونه در عرصه ي انسجام فعاليت مي كند؟

تقويت وحدت و همبستگي ملي

 

24.دو سخن از امام خميني(ره) درباره ي بسيج را بنويسيد؟

بسيج يعني عشق به پروردگار.بسيج لشكر مخلص خداست.

 

25.سخن مقام معظم رهبري را درباره ي بسيج بنويسيد؟

بسيج يعني جوانان آماده ي تلاش

 

26.با توجه يه مطالب صفحه ي قبل هر يك از اسوه هاي معرفي شده چه ويژگي هايي داشتند كه به اين مقام رسيده اند؟

دين و ايمان-تقوا-تعاون-مشاركت تربيت صحيح- انس با قرآن-شركت در كلاس هاي مذهبي و...

 

27.به نظر شما براي اسوه شدن چه مسيري را بايد پيمود؟

محيط مناسب-تربيت منطقي-آموزش مناسب-الگو قرار دادن افراد نمونه-حضور فعال در مراسم هاي مذهبي و عمل به دستورات قرآن و ائمه اطهار(ص).

 

28.با توجه به ويژگي هاي مطرح شده،اسوه هايي را كه مي شناسيد را نام ببريد؟

خانواده ی شهيد سلطاني فر-شهيد طاهره هاشمي-شهيد فهميده-شهيد چمران-شهيدتندگويان و هزاران هزار شهيد گمنام ديگر...

 

 

بخش اول...درس سوم:

 

 

1.موجود زنده پس از کسب علائم واطلاعات محیطی وتجزیه و تحلیل آن ها به دوجمع بندی می رسد.آن را توضیح دهید.

توان من>تهدیدهاوخطر های محیطی=آرامش واحساس امنیت 

توان من< تهدیدهاوخطر های محیطی=عدم آرامش واحساس ناامنی

 

2.چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهدید های محیطی احساس آرامش وامنیت نسبی می کند؟

وقتی توان انسان بیشتر از تهدیدها و خطر های محیطی باشد احساس آرامش و امنیت نسبی  می کند

 

3. چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهدید های محیط  احساس آرامش وامنیت نسبی نمی کند؟

وقتی توان انسان کمتر از تهدیدها و خطر های محیطی باشد احساس آرامش و امنیت نسبی   نمی کند

 

4.ازناامنی های اقتصادی چهارموردبنویسید.

رشد بیکاری - بیشتر شدن واردات وکاهش صادرات - افزایش تورم – گسترش قاچاق کالا

 

5. ازناامنی های نظامی دو مورد بنویسید.

رشد درگیری های نظامی در منطقه ی خلیج فارس - ایجاد پایگاه های نظامی قدرت های فرا منطقه ای درآسیای میانه

 

6. ازناامنی های فرهنگی اجتماعی هشت مورد بنویسید.

رشدآمار طلاق- گسترش بیماری های ایدز و هیپاتیت- افزایش تعداد دختران فراری-افزایش مصرف مواد مخدر - افزایش تعداد بی سوادان - کاهش تعداد افراد کتاب خوان - افت تحصیلی دانش آموزان - کم رنگ شدن معنویت در جامعه

 

خودآزمایی:

 

1. ناامنی در ابعاد مختلف ظاهر می شود درموارد زیر نوع آن را بیان کنید.

پ) ناامنی اجتماعی و فرهنگی  -  الف)ناامنی اقتصادی  –  ب)ناامنی نظامی

 

2.آیابین ابعاد مختلف ناامنی؛ارتباط وجود دارد؟چگونه؟

بله-اگر در کشور افزايش تورم وجود داشته باشد در خانواده های کم در آمد همه  اعضاء خانواده باید کار کنند تا بتوانند خرج خود را در آورند که نتیجه ی آن افت تحصیلی دانش آموزان و  افزایش تعداد بی سوادان وکاهش تعداد افراد کتاب خوان است.

 

3.اقدام های موثر که مسئولان ومردم می توانندبرای جلوگیری از بروز نا امنی انجام دهند چیست؟

تدوین قانون – نظارت و کنترل – تنبیه افرادی كه ایجاد ناامنی می کنند- تشویق افرادی که در جامعه ایجاد امنیت می کنند - اجرای قانون - آموزش افراد در زمینه ها مختلف جهت ایجاد امنیت و... 

 

 

بخش اول...درس چهارم:

 

1.فرمايش حضرت علي (ع) را در خصوص رعايت نظم بنويسيد؟

شما را به تقوای خدا و داشتن نظم در كارها سفارش مي كنم.

 

2.مقررات كلي را كه در يك پادگان  وجود دارد را بيان كنيد؟

اطاعت از فرمانده- نظم و مقررات خاص در غذا خوردن و خوابيدن،لباس پوشيدن ، آموزش نظامي ، گروه بندي- مشخص نمودن سرگروه- آشنايي با فضای فيزيكي پادگان- آموزش نظام جمع

 

3.آداب اوليه نظامي كه در يك پادگان اجرا مي شود را بنويسيد؟

تشكيل ستون و به خط شدن - گروه بندي - اجرای فرامين و رعايت كليه مقررات پادگانی

 

4.رعايت و اجراي دقيق آداب نظامي چه نتايجي را به همراه دارد؟

نظم پذيري - هماهنگي فرد با خويش و گروه - قوي ظاهر شدن در ميادين نبرد - ندادن تلفات در جنگ

 

5.منظور از اين جمله چيست؟ «اگر در پادگان عرق بيشتری بريزيد،در ميدان جنگ خون كمتري ريخته خواهد شد.»

هر چه در پادگان آموزش صحيح و مناسب و آشنايي با تاكتيك های روز مقابله بيان شود،در جنگ با دشمن به دليل برتري نظامي و عقيدتي، تلفات كمتري خواهيم داد.

 

6.تصاوير فرامين نظامي صفحه 22 كتاب:

1-خبردار   2-از جلو نظام   3-به چپ چپ   4-به راست راست   5-عقب گرد     6-آزادباش   7-در جا زدن(در جا قدم رو)   8-پيش فنگ   9- دوش فنگ   10.دست فنگ   11.پا فنگ

 

7.به نظر شما مجموعه تصاوير بالا را به چند گروه مي توان تقسيم كرد؟

(انفرادي-گروهي) -  (با اسلحه-بدون اسلحه)

 

8.با توجه به تصاوير(فرامين نظامي) در اجرای حركات صف جمع چه عواملي دخالت دارند؟ نام ببريد؟

نظم و هماهنگي - آموزش مناسب - شعار:فرمان،فرمان،نيرو - اطاعت از يك فرمان - آمادگي بدنی

 

9.در آموزش نظامی،برای مجموعه اين حركات،چه واژه ای را به كار مي برند؟فوايد انجام اين كار را بنويسيد؟

نظام جمع- 1- افراد قدرت كنترل  و هماهنگی  اندام و اعضا و حتي حواس خود را بدست آورند.

2- اطاعت دقيق و آگاهانه از فرمانده را بياموزند. 3- هنگام دفاع،كارايي بيشتری داشته باشند.

4- در لحظه های حساس نبرد خيلي زود متشكل شوند.  5- فرصت كمتري برای پيشروي به دشمن بدهند.

 

10.به نظر شما چرا در محيط های نظامی ، نظم كاربرد بيشتري دارد؟

لازمه ی هر كار گروهي، مشاركت در كار ها و رعايت نظم است و بدون آن انجام هيچ كاري به درستي ميسر نيست.نظم باعث ميشود كه كار ها در زمان و مكان مربوط به خود با بالا ترين كيفيت انجام شود.لذا با توجه به حساسيت دفاع در صحنه های مختلف نبرد،رعايت نظم و اطاعت دقيق از فرمانده لازم و ضروري به نظر مي رسد.

 

11.عوارض طبيعي را تعريف كرده،2 مثال بزنيد؟

عوارضي كه انسان در به وجود آوردن آن نقشي نداشته باشد و ساخته ی خداوند است.كوه-دريا-دشت- ماهور و ...

 

12. عوارض مصنوعي را تعريف كرده ،2 مثال بزنيد؟

عوارضي كه ساخته ی دست بشر است.جاده-سنگر-خاكريز و كانال

 

13.به نظر شما عوارض ها چه كمكي به افراد حاضر در صحنه جنگ مي كند؟

استتار و مخفي شدن-ساخت جاده برای حمل و نقل وسايل و ادوات جنگي-در بعضي عوارض ها ميتوان از ديد و تير دشمن در امان بود-ميتوان وسايل و ادوات جنگي را در آن استتار نمود-ميتوان با ايجاد ميدان موانع مانند سيم خار دار و حفر كانال،عمليات دشمن را خنثي نمود يا در آن وقفه ايجاد كرد.

 

14.استتار را تعريف كنيد؟

استتار يعني همرنگ كردن خود و تجهيزات با محيط اطراف،طوري كه باعث جلب توجه دشمن نگردد.

 

15.انواع روش هاي استتار را نام ببريد؟

پنهان نمودن- هم شكل نمودن - فريب دادن

 

16.اختفاء چيست؟

در جنگ يكي از روش هاي محافظت از خود در مقابل خطر،مخفي شدن از چشم وديد دشمن است كه اختفاء نام دارد.

 

17. مزاياي استفاده از اين نوع شيوه هاي دفاعي چيست؟

در امان  بودن از ديد و تير دشمن - حفظ جان و اموال و وسايل جنگي - دادن كمترين تلفات و وارد نمودن بيشترين ضربه به دشمن - يك نوع دفاع غير مستقيم

 

18.چرا شي مذكور هنگام عبور از پاسگاه مرزي كشف نشد؟

شي مشكوك پس از عبور از پاسگاه مرزي وارد وسايل جوان شد.

 

19.اگر در فرودگاه بازرسي الكترونيكي انجام نمي گرفت،چه اتفاقي مي افتاد؟

شي مشكوك وارد هواپيما مي شد و خطر هاي جدي ايجاد مي كرد.

 

20.اگر شي مشكوك كشف نمي شد،چه اتفاقي مي افتاد؟

انفجار- هواپيما ربايي - تهديد مسافرين - سقوط هواپيما

 

21.به طور كلي،اگر بار مسافران و وسايل نقليه بازرسي نشود،چه وقايعي پيش مي آيد؟

در تمام زمينه ها نا امني به وجود مي آيد.

 

22.اگر بخواهيد سلاح پيشرفته اي طراحي كنيد،چه ويژگي هايي براي آن در نظر مي گيريد؟

دقت در تيراندازي - ميزان برد موثر - حمل مهمات بيشتر - سرعت شليك زياد – قابل استفاده بودن در تمام شرايط آب و هوايي - سبك و خوش دست باشد - كاربرد هاي مختلفي داشته باشد.

 

23.منفور ترين ابزار جنگي قرن بیستم چيست؟

سلاح شيميايي

 

24.سلاح هاي شيميايي را تعريف كنيد؟

سلاح هايي كه از طرف كشور هاي غير اسلامي كه تعهدي نسبت به شئونات اخلاقي ندارند مورد استفاده قرار مي گيرد و باعث از بين رفتن افراد بيگناه و ... مي شود.

 

25.انواع سلاح هاي شيميايي را از لحاظ نوع اثر شيميايي در بدن بنويسيد؟

خفه كننده - تاول زا - ناتوان كننده - عامل خون و اعصاب و ...

 

26.سلاح هاي شيميايي در جنگ چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟

اين مواد به وسيله ی ابزار هاي جنگي مانند توپ،موشك و خمپاره و...توسط نيروهاي نظامي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

27.چرا در جنگ ها به جاي استفاده از سلاح جنگي،از سلاح هاي شيميايي استفاده مي كنند؟

يك نوع كشتار دست جمعي است – ايجاد وحشت بيشتر و جنگ رواني در جامعه – به كار گيري تمام گروه هاي پزشكي و امدادي براي مداواي مصدومين – تلفات زياد انساني و ايجاد ضربات مهلك - ابزار برتري و تسلط در جنگ - پيروزي در كوتاه ترين زمان ممكن

 

28.خسارت كدام يك از حالات سلاح هاي شيميايي(گاز، مايع و جامد)بيشتر است؟چرا؟

گاز - زيرا قابل رويت نيست و انتشار آن بسيار سريع است و زود تر بر بدن اثر مي كند و حجم زيادي را در بر مي گيرد.

 

29.راه هاي نفوذ سلاح شيميايي به بدن كدام اند؟

بيني – دهان - دستگاه تنفسي - پوست

 

30.سلاح هاي شيميايي از نوع گاز را چگونه شناسايي مي كنيد؟

حس بويايي

 

31.آيا همه ی سلاح هاي شيميايي به يك قسمت از بدن جراحت وارد مي كنند؟

خير

 

32.اقدامات عمومي اوليه را كه افراد هنگام روبرو شدن با حملات شيميايي براي حفظ جان خود مي توانند انجام دهند را بيان كنيد؟

زدن ماسك جهت مقابله با مواد شيميايي در 9 ثانيه - پوشيدن لباس مخصوص جهت كاهش آسيب هاي ناش از مواد شيميايي - قرار دادن پارچه ی نمناك بر روي دهان و بيني - استفاده از آمپول هاي مخصوص

 

فعاليت تكميلي:

سوال 2:

الف:استفاده از ماسك    ب:كپسول رفع آلودگي و استفاده از باد گير هاي مخصوص  پ:چكمه مخصوص   ت:قرار دادن پارچه ی نمناك روي دهان وبيني

 

بخش اول درس پنجم:

 

1.سوره ی نساء آیه ی«71»در خصوص دفاع را بنویسید.

«ای کسانی که ایمان آورده اید سلاح و ساز و برگ خویش برگیرید وگروه گروه یا همه با هم برای دفاع آماده شوید»

 

2.انواع روش های دفاع غیر مستقیم را بنویسید.

استتار، اختفاء ، پوشش ، فریب و...

 

3.پدافندغیرعامل راتعریف کنید.

به مجموعه کارهایی که بااجرای آن می توان ازواردشدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات مهم کشورجلوگیری نمود،یا آنها رابه حداقل کاهش داد، پدافند غیرعامل گویند.

 

4.یک اصل مهم در پدافندغیرعامل رابنویسید.

فریب،انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب وکم اهمیت می باشد.

 

5.به نظر شما با چه کارهایی می توان دشمن را فریب داد؟

ایجاد سنگرهای دروغین وماکت های فریبنده -- استتار -- اختفاء --  تولید صدای دروغین -- پدافند غیر عامل -- جابجایی نیروها درشب(رزم شبانه)

 

 

 

بخش اول درس ششم:

 

1.یکی از فرمایشات حضرت رسول(ص)در خصوص کمک به دیگران را بنویسید.

«کسی که صدای فریادرسی و کمک خواهی کسی رابشنود و او را پاسخ نگوید مسلمان نیست»

 

2.از حوادث طبیعی و غیرطبیعی هر کدام دو مثال بزنید.

طبیعی(سیل وزلزله)******غیرطبیعی(شیوع بیماری،جنگ)

 

3.از انواع کمک رسانی (پشتیبانی)مردم و دولت در زمان جنگ تحمیلی عراق و ایران هشت مورد بنویسید.

پشتیبانی مذهبی و معنوی--کمک های مردمی و غیرنقدی--پشتیبانی امدادی،هلال احمر--پشتیبانی رزمی و نظامی--پشتیبانی امدادی--روانی ،عاطفی--کمک های نقدی--پشتیبانی انسانی--روحی،اخلاقی

 

پرسش...

 

1.با توجه به تصاویر انواع پشتیبانی مورد نیاز درزمان جنگ را برشمرید.

پشتیبانی مذهبی و معنوی--کمک های مردمی و غیرنقدی--پشتیبانی امدادی،هلال احمر--پشتیبانی رزمی و نظامی--پشتیبانی امدادی--روانی ،عاطفی--کمک های نقدی--پشتیبانی انسانی--روحی،اخلاقی

 

2.پایگاه های مردمی را که برای حمایت و پشتیبانی از رزمندگان در شهرها و روستا ها در زمان جنگ فعالیت داشتند، نام ببرید.

مساجد و تکایا،پایگاه های بسیج،حسینیه ها،استادیوم ورزشی،جمعیت هلال احمر،

مدارس، مصلای نماز جمعه

 

3.اگرجنگی اتفاق بیفتد،شما به عنوان یک دانش آموز چه کاری انجام می دهید؟

اهدای خون، کمک های نقدی وغیرنقدی،برقراری ارتباط با مراکزاعزام،تقدیر وتشکر ازرزمندگان،دید و بازدید از خانواده های محترم شهداء،جانبازان،اُسرا ومجروحین جنگ تحمیلی.

 

4.در پشتیبانی جمعی،رعایت چه نکاتی ضروری است؟

هماهنگی با مسئول مربوطه،رعایت نظم،تقسیم وظایف،برنامه ریزی،کنترل و نظارت،جمع آوری و ارسال اطلاعات درست و صحیح به مسئولین،آموزش لازم درزمینه های مختلف،امانت داری و تعهد.

 

« پایان بخش اول »

 

ارزشیابی 1 و2

 

1.درمورد دفاع به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

الف)تعریف آن:

جواب:به مقابه ی انسان در مقابل خطراتی که جان و مال او را تهدید می کند و در معرض خطر قرار می دهد.

 

ب)انواع دفاع را نام ببرید؟

جواب:آگاهانه و غیرآگاهانه ( غریزی)

 

پ)تفاوت انواع دفاع با یکدیگر را بنویسید.

جواب:دفاع انسان در مقابل خطرات آگاهانه و بر اساس تفکر وتامل و یادگیری های قبلی است ولی دفاع حیوان غریزی یا فطری و برای نجات جان خود است.

 

ت)از انواع دفاع جداگانه دو مثال بزنید.

 

جواب:آگاهانه:مخفی شدن –دفاع با وسایل ساده

غیر آگاهانه:فرار—بزرگنمایی

 

2.چرا آمار تلفات در جنگ های گوناگون متفاوت است؟

جواب:آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ، نوع جنگ ،مدت جنگ وادوات و وسایل جنگی ومحل جنگ بستگی دارد.

 

3.سوره ی........آیه ی.....درمورد ضرورت دفاع در برابر دشمن می باشد.

جواب:انفال ---  60

 

4.کدام اصل قانون اساسی در مورد دفاع می باشد آن رابنویسید.

جواب:اصل151---دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه وامکانات آموزشی ونظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم کند به طوری که همواره همه ی افراد توانایی دفاع مسلحانه از کشور ونظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

 

5.معمولا......مردم رابه......از.......و....... خویش فرا می خواند.

 

جواب:رهبران—دفاع --  مرز --  بوم   

 

6.درجریان جنگ.....به پیامبر (ص)خبر دادند سلاح تازه ای در.......اختراع شده است.

 

جواب:حنین- یمن

 

7.بسیج حرکت........و.......و........و به صورت ........می باشد.

جواب:خودجوش – مردمی -  بدون چشم داشت مادی - داوطلبانه

 

8.نقش مساجد در دفاع مقدس را شرح دهید.

جواب:پاسخ درصفحه ی 12روز نامه ی سمت راست(مساجد تکایا وحسینیه ها و......)

 

9.نتایج مثبت حضور ومشارکت مردم در جلوگیری از تهاجم دشمن به خاک میهن  را بیان کنید.

جواب:1پیروزی درمقابل دشمن---2دفاع از مملکت، دین وناموس---جلوگیری از تصرف اراضی وشهر های مرزی

 

10.ازعرصه های مختلف فعالیت های بسیج 6مورد نام ببرید.

جواب:سازندگی---فرهنگی---امداد رسانی---امنیتی---دفاعی---اجتماعی

 

11.گسترش مشارکت مردم درامنیت داخلی جزءکدام عرصه است؟

جواب:امنیتی

 

12.درمورد شهید فهمیده 2خط بنویسید.

جواب: اما م خمینی نیز می گوید رهبر ما آن طفل13 ساله ای است که نارنجک به کمر بست و تانک دشمن را منهدم کرد

 

13.دو جمله از امام خمینی در مورد بسیج بنویسید.

جواب:بسیج یعنی عشق به پروردگار—بسیج لشکر مخلص خداست

 

14.جنگ از لحاظ...و.....و....درزندگی افراد جامعه تاثیر می گذارد.

جواب:روانی--  اجتماعی-- اقتصادی

 

 15. سیر پیشرفت و تکامل ابزار دفاعی را بنویسید.

1- سنگ 2 - تیرکمان 3 - سلاح سرد4 - سلاح گرم5 – موشکها و بمبها

 

16.بسیج چیست ؟

جواب:نیرو های خودجوش مردمی که به طور سازمان یافته و بدون چشم داشت مادی و به صورت داوطلبانه در عرصه های مختلف سازندگی ،دفاع ،وحدت، امنیت،بهداشت ودرمان، امدادرسانی،اجتماعی وفرهنگی حضور فعال دارند.

 

17.نقش نیروی دریایی و هوایی در جنگ را شرح دهید.

جواب:درآغاز جنگ تحمیلی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توان نظامی عراق در دریا را به کلی منهدم کرد  وتا پایان جنگ دشمن بعثی را از داشتن این نیرو محروم کرد.نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران و بمباران بخشی از فرودگاه مهرآباد در حمله ای غافلگیرانه با بیش از صد فروند  هواپیما تاسیسات نظامی و مهم عراق را بمباران کرد.

 

18.نقش دانش آموزان در واقعه ی آمل را شرح دهید.

جواب:مدیران به دانش آموزان توصیه کردن که به خانه بروند ولی بسیاری از دانش آموزان خود را به محل در گیری و شرو به کمک رسانی به مردم و پاسداران کردندتعدادی از شهدای این واقعه دانش آموز بودند.دانش آموز طاهره هاشمی در این واقعه هنگام کمک رسانی به مردم و پاسداران در دفاع از میهن به فیض شهادت نایل شد.

 

19.درآغاز جنگ مردم خرمشهر چگونه برای مقابله با دشمن سازماندهی شدند؟

جواب:مردم به فر ماندهی شخصی به نام شهید جهان آرا به همرا سایر نظامیان سپاهی با سلاح های اندکی که داشتند تا چند روز در برابر تجاوز عراق مقاومت کردنددرآن مدت زن ومرد مسلح بودند

 

20.نمودار  عدم آرامش و احساس ناامنی را توضیح دهید.

جواب:توان من<تهدید وخطر های محیطی=عدم آرامش و احساس ناامنی یعنی :هروقت توان من نسبت به تهدید ها وخطر ها کمتر باشد احساس ناامنی و عدم آسایش می کنم.

 

 

بخش دوم...فصل اول...درس اول:

۱.درباره ی نقشه خطر لرزه ای چه نظری دارید؟ آن را بنویسید.

کشور ما ایران روی کمربند زلزله ای فعال آلپ - هیمالیا قرار گرفته است و از مناطق زلزله خیز دنیا محسوب میشود.نقاط قرمز و قرمز پررنگ خطر زلزله وجود دارد.

 

۲.آیا می توانید چند زلزله بزرگ را نام ببرید؟

رودبار و منجیل سال۱۳۶۹- آوج قزوین - زلزله ی قائن ۱۳۷۶- بم۱۳۸۲.

 

۳.زلزله بم به مقیاس......ریشتر حدود.....درصد خانه ها را ویران کرد.

۶/۳ - ۷۰

۴.آیا کسب آمادگی بیشتر برای رویارویی با زلزله ضروری است؟ دلایل خود را بنویسید.

بله – در حال حاضر امکان پیش بینی مکان و زمان وقوع زلزله وجود ندارد بنابراین آمادگی در برابر زلزله جهت کاهش تلفات یک نیاز اساسی است.با یادگیری ورعایت نکات ایمنی می توان آسیب های ناشی از زلزله را تا حد زیادی کاهش داد.

 

۵.یکی از راه های موثر در کاهش خطر های ناشی از زلزله را بنویسید؟

ارائه ی آموزش های صحیح همگانی و آماده سازی اقشار مختلف جامعه.

 

۶.راه های ایمنی در برابر زلزله را بنویسید؟

رعایت دستور العمل های ایمنی(ساختمانی و غیر ساختمانی,آمادگی افراد جامعه) - مقاوم سازی ساختمان -  آموزش همگانی اقشار مختلف جامعه.

 

فعالیت های تکمیلی: 

۷.شما دانش آموزان در آموزش دوستان و خانواده و جامعه برای مقابله با زلزله چه نقشی می توانید داشته باشید؟

آموزش مطالب خوانده شده به آنان - تشویق آنان جهت شرکت در مانور آموزشی زلزله - تشویق آنان به خواندن مطالب مهم در مورد زلزله - مشورت ومکاتبه و پیشنهاد به مسئولین شهری جهت درست کردن پناهگاه در خیابان محل سکونت با هم کاری مردم - تهیه ی جعبه ی کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی در منزل.

بخش دوم...فصل اول...درس دوم:

 

1.با توجه به مثلث در مورد ایمنی در برابر زلزله،چه نکاتی را متوجه می شویم؟

آگاهی و اطلاعات - همکاری و مشارکت در ایمنی سازی محیط زندگی - آمادگی در برابر  زلزله و کاهش آسیب های ناشی از آن - حفظ نظم.

 

2.به نظر شما مهمترین کارهایی که قبل از وقوع زلزله باید انجام شود،تا تلفات این حادثه به حداقل برسد کدام است؟

ایمن سازی و تجهیز محیط – تعین محل مناسب برای ساخت بنا- طراحی صحیح و مقاوم در برابر زلزله توسط مهندسین- استفاده از مصالح ساختمانی مناسب – ساخت ساختمان با به کارگیری کارگران آموزش دیده – محاسبه،نظارت و کنترل- تعمیر و مقاوم سازی ساختمان های موجود- رعایت دستور العمل های ایمنی ساختمان- رعایت دستور العمل های ایمنی غیر ساختمانی و بالا بردن آمادگی افراد جامعه با آموزش صحیح و همگانی.

 

3.گروه هایی که پس از وقوع زلزله تشکیل می شوند را نام ببرید؟

تدارکات و پشتیبانی- گروه امداد رسانی- گروه تجسس- گروه آتش نشان- گروه انتظامات و امنیت.

 

4.چه اصولی در پیشبرد فعالیت های گروهی امری ضروری و موثر است؟

برنامه ریزی، مشارکت و هماهنگی.

 

5. گروه تدارکات و پشتیبانی را تعریف کنید؟

فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز،برقراری دوره های آموزشی و پشتیبانی های مناسب تلفات و خسارت های ناشی از زلزله را کاهش میدهد.

 

6.وظایف گروه تدارکات و پشتیبانی را بیان کنید؟

تقسیم وسایل بین گروه های چهار گانه شورای ایمنی- تهیه مواد غذایی و آب و وسایل ضروری- تهیه فهرستی از مراکز درمانی نزدیک به محل سکونت-اعضای این گروه باید پس از وقوع زلزله به محل نگه داری وسایل ضروری زمان وقوع حادثه رفته و آن ها را بین اعضای گروه خود تقسیم کند.

 

7. گروه تجسس را تعریف کنید؟

پس از هر زلزله احتمال خراب شدن ساختمان ها،ریزش آوار و حبس شدن افراد در مکان های مختلف وجود دارد.

 

8.چند وظیفه گروه تجسس را نام ببرید؟

جست و جو برای یافتن مجروحین و مصدومین-انتقال مجروحان به مکان امن- بررسی ساختمان از نظر قطع برق و بررسی شکستگی های لوله آب و گاز و جلوگیری افراد از ورود به مکان های خطرناک-علامت گذاری اماکن امن و پر خطر.

 

9.گروه امداد و نجات را توضیح دهید؟

بعد از وقوع زلزله در اثر ریزش آوار،شکستن شیشه ها و....ممکن است افرادی که در جاهای ناامن قرار دارند مجروح شوند : بنابراین گروه نجات و امداد برای کمک به مجروحان و مصدومان تشکیل شود.

 

10.وظایف گروه امداد و نجات را بنویسید؟

کمک به مجروحین و مصدومین - انتقال مصدومین به مکان امن و مراکز درمانی و پزشکی- اقدامات و کمکهای اولیه مناسب مانند تنفس مصنوعی و... - بستن زخمها و شکستگیها - دادن آرامش و اطمینان خاطر و روحیه به مجروحین.

 

11.گروه آتش نشان را تعریف کنید؟

این گروه با توجه به احتمال وقوع آتش سوزی پس از زلزله،باید قبلا نکات لازم برای خاموش کردن را به خوبی فرا گرفته و با تمرین های مداوم،مهارت کافی کسب کرده باشد.

 

12.وظایف گروه آتش نشان را بنویسید؟

مهار آتش با استفاده از کپسول آتش خاموش کن و آب و ماسه - تخلیه ساختمان هنگامی که آتش غیر قابل مهار است - آموزش به افراد جهت مهار آتش سوزی.

 

13.گروه انتظامات و امنیت را تعریف کنید؟

این گروه وظیفه دارد پس از وقوع زلزله،در جهت ایجاد نظم و تامین امنیت منطقه ی حادثه دیده،برنامه ریزی نماید.

 

14.وظایف گروه انتظامات و امنیت را بنویسید؟

حفظ و حراست از اموال مردم-ایجاد امنیت برای امکانات موجود در ساختمان جلوگیری از نا امنی در منطقه خالی از سکنه- رفع ازدحام مردم در مکان زلزله زده-بررسی و تعقیب افراد مشکوک.

 

15.به نظر شما هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطر هایی شما را تهدید می کند؟

سقوط اجسام ساختمانی- سقوط اجسام غیر ساختمانی مانند کمد،چراغ آویزان(لوستر)،تابلو،پنکه،شیشه ها،قطع آب،برق و گاز وغیره.

 

16.با دقت به تصاویر زیر مشخص کنید که هر تصویر به کدام قسمت از مدرسه مربوط می شود و در هر یک از آنها چه اقداماتی انجام شده است؟

 

1_آزمایشگاه::نگه داری وسایل آزمایشگاه درون قفسه های که در دارند و قفل می شوند و قفسه ها نیز باید محکم به دیوار متصل باشد.

2_کتابخانه::از سقوط کتابها هنگام وقوع زلزله جلوگیری شود،کمد باید دارای میله یا نرده محافظتی جلوی قفسه های کتابخانه باشد.

3_راه پله::چنانچه در هنگام زلزله در راه پله بودید،به طرف بالا و پایین ندوید-باید با دستها از سر و گردن خود محافظت کرد.با دیوار محکم دوطرف راه پله را محصور کنید.

 

17.برای ایمن سازی خانه چه باید کرد؟

وسایل ضروری خانواده مانند چراغ های آویزان،آبگرمکن،کابینت،یخچال و قفسه هارا به طور اصولی و ایمنی، محکم به دیوار نصب کنید.وسایل ضروری مانند کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه قابل دسترس باشد.از وسایل غیر ضروری و سنگین در ساختمان استفاده نشود.برچسب زدن به صورت ضرب در به شیشه(سلفون).

 

18.برای ایمن سازی مدرسه چه کارهایی را باید انجام داد؟

باید وسایل غیر ساختمانی مانند آویز،پنکه،ساعت،قاب عکس،تخته و غیره را به دیوار و به طور ایمن نصب کنیم. برچسب زدن به شیشه های بزرگ و پنجره ها

رفع عیوب قفل درب ها

بررسی لوله کشی آب و گاز و سیم برق و تلفن

دستورالعمل ایمنی ساختمان را زیر نظر نظام مهندسی کل مدارس استان بررسی گردد.

 

19.هنگام وقوع زلزله احتمال بروز چه مشکلاتی وجود دارد؟

ایجاد آتش سوزی-کمبود مواد غذایی-قطع آب و گاز و برق و تلفن-ایجاد مجروح و مصدوم-بستن راهرو های خروجی-قفل شدن درب اتاق و...

 

20.چند نوع وسایل ضروری در هنگام وقوع زلزله را نام ببرید؟

کپسول آتش خاموش کن-باتری یدک-رادیو ترانزیستوری-داروی ضدعفونی-باند-چسب زخم-داروهای مسکن-بیسکویت و مواد قندی و آب-طناب و کبریت.

 

21. اولین گروهی که بلافاصله پس از وقوع زلزله وارد عمل می شود کدام گروه است؟

گروه پشتیبانی

 

22. شورای ایمنی زلزله در مدرسه از چه کسانی تشکیل می شود؟

مدیر ، معاونین ، دبیران و دانش آموزان

 

23.  شورای ایمنی زلزله در منزل از چه کسانی تشکیل می شود؟

پدر ، مادر و فرزندان

 

 

درس سوم

در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟

............................................................

۱.با توجه به تصاویر در زمان وقوع زلزله احتمال بروز چه خطر هایی وجود دارد؟

خرابی و ریزش ساختمان – سقوط اجسام سنگین مانند کمد و قفسه – ریزش سقف و مصالح ساختمانی در و پنجره – سقوط وسایل آویز مثل چراغ – کتاب و وسایل آزمایشگاه – شکستن وخرد شدن درب و شیشه – شکستن درب های شیشه ای کمدها.

مکان های مناسب و غیر مناسب

۲.آیا می دانید به چه جاهایی "مکان مناسب" گفته می شود؟

گوشه ی دیوار – زیر میز – میان چهار چوب در – رساندن خود به فضای باز  – فاصله گرفتن از ساختمان و دیوار– دور شدن از تیر های برق و وسایل بازی.

۳. .آیا می دانید به چه جاهایی "مکان غیرمناسب" گفته می شود؟

پله – آسانسور – زیر اجسام قابل سقوط – کنار قفسه یا شیشه ی پنجره – زیر دیوار و ساختمان های بلند.

۴.مکان های مناسب و غیر مناسب تصاویر :

تصویر1:مناسب=کنار دیوار. غیر مناسب=کنار نرده ها ودر راه پله ماندن

تصویر2:مناسب=رساندن خود به فضای باز. غیر مناسب=دور از وسایل بازی – زیر درخت و وسایل بازی.

پناه گیری صحیح هنگام وقوع زلزله

۵.هر یک از تصاویر زیر را تفسیر کنید؟

تصویر1:مناسب=میان چهار چوب مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=زیر پنجره ماندن و پناه گیری در کف کلاس.

تصویر2:مناسب=گوشه ی کلاس مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=ایستادن در کلاس عدم توجه به نقاط مناسب. 

۶.مکان های مناسب و غیر مناسب را در هر یک از تصاویر زیر مشخص کنید؟

تصویر1:مناسب=زیر میز – در چهار چوب در – گوشه ی دیوار.غیر مناسب=زیر سقف – کنار پنجره – زیر وسایل آویز و در پناه گیری کف کلاس.

 تصویر2:مناسب=زیر میز محکم – دور از قفسه و گوشه ی دیوار.غیرمناسب= کنار قفسه  – کنار پنجره و زیر وسایل آویزکه احتمال سقوط دارند.

تصویر3:مناسب=زیر میز –  دور از قفسه ی کتاب – گوشه ی دیوار.غیرمناسب=کنار قفسه و پنجره.

تصویر4:مناسب=رساندن خود به فضای باز – وسط حیاط – دور از ساختمان و تیرک های بازی و دروازه ی فوتبال. 

تصویر5:مناسب=در چهار چوب در – گوشه ی دیوار.غیرمناسب=زیر چراغ سقفی و گلدان آویزان  – کنار کمد – زیر پنجره.

تصویر6:مناسب=مکان امنی در فضای موجود پیدا کنیم که دور از اجسام آویز و خطر ساز باشد.غیرمناسب=داخل و کنار آسانسور.

تصویر7:مناسب=دور از درختان – فضای باز – دور از ساختمان و تیر چراغ برق.غیر مناسب=زیر چراغ کنار ساختمان – پل عابر پیاده – کنار ماشین

۷.عکس های صفحه ی 54 را تفسیر کنید؟

تصویر1:بهترین عکس العمل مناسب برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله چنانچه در راه پله باشیم این است که همان جا که هستیم می نشینیم و با دست از سر و گردن خود مواظبت می کنیم.

تصویر2:بهترین عکس العمل در کتاب خانه فاصله گرفتن از قفسه ی کتاب ها بوده و همچنین باید خود را زیر میز محکم رسانده و با دست محکم پایه های میز را بگیریم تا حرکت نکند.

تصویر3:زیر میز محکم پایه ها را گرفته یا در گوشه ی دیوار پناه می گیریم.کنار قفسه و زیر سقف مکان مناسبی برای پناه گیری نیست.

تصویر4:دور از وسایل بازی و ساختمان و دیوار و در وسط حیاط پناه میگیریم.

تصویر5:چنانچه در هنگام وقوع زلزله در سالن باشیم در سر جای خود می نشینیم و سر خود را خم کرده و با دست از سر و گردن خود مواظبت می کنیم.

تصویر6:فورا در مدت زمان مناسب به طبقه ی اول رفته و از آن خارج می شویم.

 

۸.پس از تکان های زلزله با آرامش به ............. به دور از...........و..............بروید.

جواب:فضای باز- ساختمان ها – وسایل خطر ناک.

9. فضای باز را تعریف کنید. مکانی که از ساختمان های مرتفع ، درختان ، تیرهای میدان ورزشی و هر چیزی که احتمال سقوط دارد دور باشد

 

 

بخش دوم....فصل اول....درس پنجم

 

1.درتصاویر بالا،سیل و برخی از علل وقوع  آن را مشاهده می کنید.با بررسی این تصاویر،کارهایی را که برای پیش گیری از وقوع سیل یا کاهش زیان های احتمالی آن می توان انجام داد بنویسید.

 

1.حفظ پوشش گیاهی منطقه.

2پیش بینی مناسب برای جمع آوری آب های سطحی.

3جلوگیری از ساخت وساز واحد های مسکونی در مسیر سیلاب واحداث سد.

4ایجاد کانال های انحرافی جهت عبور آب های رودخانه.

 

2. قبل،هنگام و بعد از وقوع سیل چه باید کرد؟

 

قبل از وقوع سیل:

به همراه داشتن پوشاک مناسب- ذخیره سازی آب آشامیدنی و مواد غذایی و مواد درمانی و بهداشتی-توجه به اطلاعیه های رادیو و تلویزیون-شناسایی مکان مناسب در اطراف منزل برای سکونت موقت درطول زمان جاری بودن سیل.

 

هنگام وقوع سیل:

حفظ خونسردی-عبور از جاده های هموار ومناسب به طرف نقاط مرتفع-قطع جریان برق،گاز،آب-کمک به خردسالان، ضعيفان و بزرگسالان

بعد از وقوع سیل:

عدم مصرف آب آلوده-دور شدن از منطقه ی سیل زده-توجه به خطرات ناشی از گزیدگی مار-خوداری از دست زدن به سیم برق آویزان و دیگر تاسیسات و وسایل

 

«پایان فصل اول- بخش دوم»

 

 

بخش دوم....فصل اول....درس چهارم

 

 

1.اگر هنگام وقوع زلزله در یکی از مکان های بالا حضور داشته باشید،چه می کنید؟

1- در صورت امکان در زمان مناسب خود رابه فضای باز رسانده در غیر این صورت زیر میز و میان چهارچوب دیوار پناه می گیریم

2-به فضای باز می رویم ودور از ساختمان وتیربرق وپل قرارمی گیریم.

3-با احتیاط از مکان های خطرناک وساختمان های تخریب شده فاصله می گیریم.

4-از تلفن جز در موارد ضروری استفاده نکنید.

5-به سیم برق که روی زمین افتاده است دست نزنیم.

6-شیر لوله های آب را بررسی وشیر فلکه ی اصلی را قطع کنیم.

7-شیر فلکه ی آب را ببندیم.

8-فیوز اصلی و مرکزی برق را قطع کنیم.

9-خیابان را برای رفت وآمد نیرو های امدادی باز کنیم.

10-ازکلید برق استفاده نکنید.

2.مانور آموزشی زلزله را تعریف کنید.

 

تمرین آموخته های نظری و مهارتی در موقیت های فرضی جهت کسب تجربه کافی برای مقابله با پدیده،طبیعی زلزله را می گویند.

 

تصویر1: حمل وتخلیه ی مجروحان

تصویر2: پناه گیری میان چهارچوب درب

تصویر3: فعالیت گروه آتش نشان

تصویر4: تهیه ی وسایل ضروری ایمنی

تصویر5: فعالیت گروه امداد رسانی ونجات

تصویر6: امداد رسانی

تصویر7: بستن شیر گاز

تصویر8: ایمنی سازی قفل درب ساختمان

تصویر9: پناهگیری در زیر میز وگوشه دیوار

 

3.ازاقدامات قبل از وقوع زلزله به دو مورد اشاره کنید.

تصویر8و4

 

4.ازاقدامات بعد از وقوع زلزله به پنج مورد اشاره کنید.

تصویر1و3و5و6و7

 

5.ازاقدامات هنگام وقوع زلزله به دو مورد اشاره کنید.

تصویر2و9

 

 

فصل دوم امداد و نجات درس اول

 

«شیوه ی امداد رسانی در حوادث»

1.فهرستی از آسیب های جسمی ناشی از حوادث را در جدول زیر ارئه دهید.

 

شگستگی اعضای بدن

1

خفگی

2

ایست قلبی

3

جراحت و سوختگی

4

 

2.وقتی با فرد یا افرادی که در اثر حادثه دچار آسیب می شوند،روبرو می شوید،در صورتی که تنها ویا همراه عده ای دیگری باشید، چگونه عمل می کنید؟

 

اقدام جهت امداد رسانی

تعداد حادثه دیده ها

تعداد امدادگر ها

 

ردیف

با حفظ خونسردی و آرامش به فرد مصدوم روحیه داده و زیر شانه های مجروح را گرفته  ویا مجروح را با پشت خود حمل می نماییم وکمک های اولیه ی مناسب و منطقی را اعمال می نماییم.

 

 

یک نفر

 

 

یک نفر

 

 

 

1

 

با حفظ آرامش و خونسردی نخست به افرادی که آسیب بیشتری دیده اند کمک می نماییم

یک گروه

یک نفر

 

2

با رعایت آرامش و نظم ورعایت اصل تقسیم وظایف بر اساس تعهد و تخصص وظایف را تقسیم کرده سپس کمک های اولیه ی مناسب را به ترتیب اولویت انجام می دهیم

 

یک نفر یا یک گروه

 

یک گروه

 

 

3

 

 

 

3.سازمان یا سازمان هایی که در زمان بروز حادثه وظیفه امداد رسانی دارند،کدامند؟

 

سازمان هلال احمر،سازمان های ویژه ی حوادث غیر مترقبه،،ارتش،سپاه،بسیج،آتش نشانی،سازمان ها وارگان های تحت تصدی دولت در صورت لزوم.

 

4. در برخورد دو وسیله ی نقلیه دو نفر دچار آسیب شده اند و وضعیت یکی از حادثه دیده ها«هوشیار»و دیگری«بی هوش» است. به نظر شما،اقدام اولیه ی امدادگر در هر یک از دو وضعیت،چیست؟

 

نتیجه ی بحث کلاس

ردیف

آگاهی از وضعیت مصدوم،بررسی و کنترل علائم حیاتی(فشار خون ،نبض،درجه حرارت،تنفس)انجام اقدامات کمک های اولیه ی مناسب.

1

با حفظ خونسردی و آرامش راه تنفس مصدوم را کنترل و باز می نماییم ، انتقال مصدوم به محل مناسب، اطلاع رسانی و یا اطلاع دادن به مرکز امداد رسانی.

2

 

5.الف)علائمی که امدادگر بر اساس آن ها اقدام های اولیه ی خود را برای کمک به فرد حادثه دیده ای که به هوش است ،آغاز می کند کدامند؟ 

ب)او برای بر طرف کردن این علائم چه می کند؟

نتیجه ی بحث کلاس

 

وضعیت

علائم حیاتی(درجه حرارت،تنفس،فشارخون)

علائم

 

 

هوشیار

باز کردن را ه های تنفسی،تنفس مصنوعی،ماساژ قلبی

اقدام های رفع علائم

 

کنترل راه های تنفسی و ارزیابی مصدوم

 

علائم

 

 

بی هوش

باز نمودن راه های تنفسی،آتل بندی،قطع خونریزی و اعزام سریع به مراکز درمانی

اقدام های رفع علائم

 

 

خودآزمایی

1. می دانید که اقدامات «نا آگاهانه»و ناشی از «دلسوزی»بی مورد ممکن است به جای کمک به آسیب دیده صدمات او را تشدید کند. چنین اقدام هایی را شناسایی و در کلاس معرفی کنید.

 

دادن مایعات و مواد آشامیدنی به مصدوم،گریه و زاری و جیغ ، وحرکت دادن بدون رعایت موارد ایمنی.

 

فصل سوم…………...درس اول………..

بررسی دقیق علل وقوع حوادث.

 

 

به تصویر بالا در صفحه ی 71به دقت نگاه کنید:

 

1. چه اتفاقی افتاده است؟

 

آتش سوزی

 

2.به نظر شما چه عواملی باعث بروز این حادثه شده است؟

 

بی دقتی--- عدم رعایت نکات ایمنی مربوط به گاز،برق،تلفن

 

3.آیا می توانید افرادی را که در صحنه ی حادثه حضور دارند ،ازنظر چگونگی ارتباط با حادثه دسته بندی کنید؟

 

الف)اورژانس و پلیس

 

ب)آتش نشانی

 

پ)هلال احمر و گروه نجات و امداد، نیرو های مردمی،همسایگان، دوستان و آشنایان

 

4.خود را به جای یکی از افراد گروه های حادثه دیده قرار دهید و احساسات و انتظارات خویش را از دیگران بیان کنید.

 

الف)احساس همدردی و همکاری و رعایت شئونات اخلاقی

ب)ایجاد نظم و امنیت توسط پلیس

پ)انتقال و مداوای سریع مجروحین و مصدومین توسط اورژانس

ت)خاموش کردن سریع آتش و انجام فوری عملیات نجات

 

5. به نظر شما رعایت نکردن نکات ایمنی در بروز این حوادث چه نقشی دارد؟

 

رعایت نکردن نکات ایمنی در حوادث مختلف نقش اساسی و اول را دارد و عدم رعایت آن باعث ایجاد خطرات مالی و جانی فراوانی می شود.

 

 

خود آزمایی:

 

فرض کنید بر اثر بی توجهی به نکات ایمنی ،در خانه ای آتش سوزی رخ داده است . آثار زیان بار چنین حادثه ای را بیان کنید.

 

 آتش سوزی  سراسر خانه  را در برمی گیرد تمام اتاق مملو از آتش می شود ، وسایل درون خانه در میان شعله های آتش می سوزد بعضی از افراد ساکن خانه در میان شعله های آتش دچار سوختگی می شوند و حالشان وخیم می شود تعداد زیادی در داخل خانه حبس می شوند و با سروصدا تقاضای کمک می کنند آتش به سایر ساختمان های مجاور سرایت می کند آتش نشان ها مشغول نجات افراد محبوس در داخل خانه می شوند و ...

.

بــخـــش دوم فـــــصــــــــل دوم  درس دوم

 

 

نام آسیب:شکستگی و در رفتگی اعضای بدن

 

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

درد شدید- تورم – ناتوانی عضو و تغیر شکل آن - خارج شدن استخوان شکسته از داخل پوست - پاره شدن و زخمی شدن پوست - خونریزی و...

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

حفظ آرامش و خونسردی-کنترل علائم حیاتی-نگه داشتن عضو با استفاده از آتل یا دست-قطع خونریزی-استفاده از کیسه آب سرد به منظور کمتر شدن درد - رساندن مصدوم به مراکز درمانی

 

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

رعایت نکات ایمنی به موقع راه رفتن بر روی سطح صاف و پستی و بلندی ها - رعایت نکات ایمنی و فراگیری مهارت های زندگی در تمام ابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نام آسیب : سرمازدگی

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

 

احساس مورمور شدن - احساس سستی- بی حالی- احساس خشک شدن پوست و...

 

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

بدن را به تدریج  وارد آب گرم کنید. اجازه ندهید مصدوم بخوابد. قرار دادن دستها زیر بغل. استفاده از آب گرم

 

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

پوشش مناسب و گرم در مکان های خیلی سرد. قرار نگرفتن در محل آب و هوای سرد شدید

 

 

 

 

نام آسیب:گرمازدگی

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

 

سردرد و گیجی. تهوع. تعرق. رنگ پریدگی. نبض سریع و ضعیف

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

فرد مصدوم را در یک اتاق خنک خوابانده یک بالشت زیر سر او قرار دهید. پاهای او را بلند کنید و به او آب سرد نمک دار بدهید.لباس های او را از تنش جدا کنید. صورت و بدن او را با اسفنج و آب ولرم مزطوب کنید. با باد زدن او را خشک کنید.

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

قرار نگرفتن در معرض هوای بسیار گرم و شرجی نمناک و تابش خورشید.

 

 

 

نام آسیب : برق گرفتگی

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

علائم و نشانه های آن:

قطع تنفس و ایست قلبی- انقباض ناگهانی و شدید عضلات - سوختگی

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

یک حوله خشک دور پای شخص بپیچید- قطع تماس به وسیله خاموش کردن وسایل برقی- اگر نمیتوانید جریان را قطع کنید ،  روی یک ماده خشک و عایق مانند دفتر تلفن یا یک جعبه ی چوبی بایستید- برای دور کردن اعضای بدن شخص از منبع خطر از یک جاروی دستی  یا یک تکه چوب استفاده کنید.

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

عدم استفاده از وسایل برقی در محیط مرطوب مانند حمام- خودداری از کار با وسایل برقی با دست مرطوب- عدم تعمیر وسایل برقی توسط افراد غیر متخصص- نصب درپوش مخصوص روی پریز ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آسیب:مار و عقرب گزیدگی

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

 

وجود دو سوراخ. درد شدید. سرخی و تورم در اطراف محل گزش. اشکال در تنفس. افزایش میزان بزاق و تعرق

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

محل جراحت را پایین تر از سطح قلب نگه دارید. کمک کنید تا بنشیند. محل جراحت را با آب و صابون بشویید.شخص را آرام نگه دارید. بین پاهای شخص مارگزیده یه بالش قرار دهید. یک پانسمان پهن در محل زانو بزنید. شخص را به بیمارستان برسانید

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

استفاده از شلوار،چکمه،دستکش و لباس آستین بلند ...

 

 

 

 

نام آسیب: نیش حشرات

 

 

گزارش گروه درباره ی آسیب و مشخصات آن

 

علائم و نشانه های آن:

 

تورم محل وقرمزی در ناحیه گزیده شده - خارش- احتمال تنگی نفس- شوک و بی هوشی

 

اقدامات اولیه و ویژه ی امداد برای این آسیب چیست؟

 

قسمت صدمه دیده را بی حرکت نگه دارید. نیش را از قسمت قاعده آن بگیرید و نیش را خارج کنید.

 

راه های پیشگیری از این آسیب کدام اند؟

 

استفاده از ماسک و دستکش و جوراب به هنگام سروکار داشتن با زنبور-دودی کردن زنبوران هنگام بازدید از کندو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:

 

درس دوم............................آتش و راه های خاموش کردن آن........................

 

 

1.طرف دوم این تساوی را رسم کنید. حالا بگویید مثلث های طرف اول و دوم چه نفاوتی با هم دارند؟

 

                                                   اکسیژن              حرارت

 

           ماده سوختنی

 

مثلث طرف اول هر کدام یکی از اجزای به وجود آورنده ی آتش هستند ولی مثلث طرف دوم از اجتماع سه عامل فوق به وجود می آیند.

 

2.با توجه به برداشتی که از طرف اول تساوی یا معادله دارید،برای تصویر به دست آمده ی طرف دوم، چه نامی را پیشنهاد می کنید؟

 

مثلث آتش یا مثلث حریق

 

3. برای خنثی کردن طرف دوم این تساوی،چه پیشنهاد هایی دارید؟

 

برای پیشگیری از آتش سوزی باید از اجتماع سه عامل فوق  جلوگیری به عمل آورد- برای خنثی کردن آن لازم است یکی از عوامل سه گانه را از بین یرد.

 

 

 

 

 

بهترین روش خاموش کردن آتش

روش خاموش کردن آتش

مشخصات

نوع آتش سوزی

 

 

آب

 

شیلنگ آب

این مواد پس از سوختن، از خود خاکستر به جا می گذارند:مانند چوب وپارچه

 

مواد خشک

 

شن وماسه

پتوی خیس

مایعات(نفت-بنزین)

سیالات قابل اشتعال

 

خاموش کننده ی محتوی کف

گازها(گازهای شهری)

 

پودر کفco

 

قطع جریان برق

وسایل و دستگاه هایی که علت آتش سوزی آن ها جریان برق است.

 

 

ادوات برقی

 

پودر کفco

 

 

پودر

 

 

فلزاتی که با آب واکنش شیمیایی انجام می دهند و مشتعل می شوند.

 

 

فلزات قابل اشتعال

 

 موادی را که آتش سوزی ایجاد می کنند از نظر روش مقابله به چهار گروه تقسیم می کنند آنها را نام ببرید.

مواد خشک،،، سیالات قابل اشتعال،،، ادوات برقی،،،  فلزات قابل اشتعال

 

1.عملی که بر روی آن عامل انجام می شود،چه هدفی را برای خاموش کردن  آتش دنبال می کند؟

 

برای خاموش کردن، عامل حرارت را از بین می برند، برای خاموش کردن آتش عامل ماده سوختنی و حرارت را کاهش می دهند

 

2.با توجه به پاسخ سوال1،اطفای حریق درهر تصویر را چه می توان نامید؟

 

پاسخ

سوال

خاموش کردن با آب

تصویر1

انتقال دادن شیشه و گاز  به محیط باز

تصویر2

اطفای حریق با پودر گازco

تصویر3

 

 

فعالیت های تکمیلی:

 

چرا در هر جا که ماده ی سوختنی،اکسیژن(هوای داخل کلاس)و حرارت وجود دارد- مثلث آتش تشکیل نمی شود؟

 

 زیرا برای تشکیل مثلث باید سه عامل با هم ترکیب شوند.

 

خود آزمایی: 

 

1. در هر یک از مواد زیر نوع آتش سوزی را مشخص کنیذ.

 

 

سیالات قابل اشتعال

گازوئیل

فلزات قابل اشتعال

سدیم

ماده خشک

فرش

سیالات قابل اشتعال

گاز شهری

مواد خشک

 

مقوا

 

سیالات قابل اشتعال

الکل

ادوات برقی

رایانه

مواد خشک

مبلمان

ادوات برقی

تلویزیون

 

 

2.در حادثه برای مقابله  با آتش سوزی از کف آتش نشانی استفاده شده است ،به نظر شما استفاده از کف بر کدام ضلع مثلث آتش تاثیر می گذارد؟

 

اکسیژن - حباب های کف آتش نشانی در مقابل حرارت مقاومند و روی مایعات قابل اشتعال باعث می شوند که اکسیژن به آتش نرسد.

 

درس سوم

آتش چگونه گسترش می یابد؟

پرسش:

1.در تصویر 1و2 وضعیت آپارتمان را"قبل و بعد"از آتش سوزی مقایسه کنید.به نطر شما از آغاز چه عواملی باعث شعله ور شدن آتش در طبقه ی اول شده است؟

عدم رعایت نکات ایمنی مانند سرایت آتش شومینه  و اتصال برق و واژگون شدن شیشه ی الکل و آتش گرفتن پرده ی آویزان.

2.پس از به وجود آمدن آتش اولیه آتش سوزی چگونه گسترش یافته است؟

آتش سوزی به سرعت وسایل و مواد قابل اشتعال را در بر می گیرد.

3.حادثه چگونه به طبقه ی بالا منتقل شده است؟

آتش از طریق سرایت به  سیلند گاز و بشکه  نفت و وسایل قابل اشتعال به طبقه ی سوم منتقل شده است.

4.با توجه به اطلاعات قبلی خود درباره ی تقسیم بندی مواد از نظر آتش سوزی همه ی چیز هایی را که در آپارتمان می بینید دسته بندی کنید.

در این آپارتمان مواد خشک عبارت اند از مبلمان و فرش و ادوات برقی مانند تلویزیون و رایانه و سیالات قابل اشتعال که عبارتند از گاز شهری و نفت.

5.موارد عدم رعایت نکات ایمنی در این آتش سوزی کدام اند؟

قرار ندادن سیالات قابل اشتعال در محل امن، قرار دادن مواد خشک و مبل در نزدیکی حرارت – عدم رعایت نکات ایمنی در برابر ادوات برقی.

6. توجه به تصویر 3 انتقال حرارت در انبار کالا چگونه روی داده و موجب آتش سوزی شده است؟

از طریق حرارت لامپ به مقوای کارتون و آتش گرفتن آن.

خودآزمایی

1.فرض کنید در طبقه ی دوم یک ساختمان پنج طبقه آتش سوزی رخ داده و آتش در حال گسترش است.پس از چند دقیقه طبقه ی پنجم نیز آتش می گیرد.به نظر شما دلیل آتش سوزی طبقه ی پنجم چیست؟

هوای آتش سبک است و به طبقه های بالا منتقل می شود و طبقه پنجم  نیز بعد از مدتی طعمه ی حریق می شود.

2.راه های انتقال حرارت را نام ببرید.

از طریق تماس – از طریق جابه جایی هوا – تشعشع.

3.اگر ظرف حاوی مایعی قابل اشتعال – مثل نفت – آتش بگیرد نباید روی آن آب ریخت؟چرا؟

زیرا نفت از آب سبک تر است و نفت مشتعل روی آب قرار می گیرد و همچنان که می سوزد در سطح بیشتری گسترش می یابد.

4.برای خارج شدن از محل آتش سوزی با وجود دود فراوان چگونه باید عمل کرد؟

قرار دادن پارچه یا دستمال مرطوب در جلوی دهان و بینی برای جلوگیری از ورود دود به مجرای تنفسی و جلوگیری از خفه شدن و تلاش برای یافتن راه خروجی. و به صورت نشسته یا سینه خیز از محل خارج می شویم.

 

درس چهارم

اقدامات قبل از آتش گرفتن و هنگام آن

پرسش:

1.وضع به وجود آمده در تصاویر بالا(ص79) را تشریح کنید.

طبقه ی اول ساختمان آتش گرفته و بشکه های نفت در راه پله گذاشته شده و ساکنین طبقه ی دوم در محاصره آتش قرار گرفته و طبقه ی سوم گالن بنزین در جای مناسب نیست.

2.افراد درگیر در آتش سوزی در داخل آپارتمان از نظر تصمیم گیری چه وضعیتی دارند؟ توصیه ی شما به آن ها چیست؟

افراد درگیر در آتش سوزی بسیار نگران و از نظر تصمیم گیری آشفته به نظر می رسند.توصیه می شود که اولا خونسردی خود را حفظ کنند پارچه یا دستمال مرطوبی بر روی دهان و بینی خود قرار دهند و به دنبال راه خروجی مناسب در آپارتمان باشند.

3.برای مقابله با آتش سوزی چه کمبودها و اشکالاتی وجود دارد؟

کپسول آتش نشانی وجود ندارد – بشکه های نفت وگالن بنزین در جای مناسب قرار گرفته نشده است.

4.کدام یک از از اقدام های زیر (تصویر:الف و ب و پ صفحه ی79) را به افرادی که در داخل آپارتمان با آتش سوزی درگیرند توصیه می کنید؟چرا؟

الف :روش درستی است.زیرا وقتی کولر روشن می شود هوای اتاق پاک می شود دود طبقات دیگر نمی تواند وارد آن جا شوند. ب :اگر درب پشت بام باز شد دود و حرارت تخلیه می شود و از گسترش آتش سوزی  کاسته می شود. پ :این کار درست است.باید پرده ها را جمع کرد تا از انتقال شعله های آتش از طبقات پایین جلوگیری شود.

جواب سوالات تصویر ص80:

مسیر خروج

محل استقرار افراد

محل آتش سوزی

نتیجه ی بحث کلاس

–>5–>8–>1

11

 

10

–>9

7

–>8–>1

3

–>1

8

 

4

–>9

7

–>13

12

–>9

7

 

6

–>12–>3–>8

10

–>8

3

–>8–>9

4

 

2

–>9

8

–>7–>9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود آزمایی:

1.چرا در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور و راه پله عادی خطرناک است؟

زیرا آسانسور و راه پله مانند دودکش عمل می کند و محل خروجی دود و حرارت خواهد شد.

2.اگر بخواهید از نظر رعایت نکات ایمنی از طریق چک لیست محل زندگی تحصیل یا در محل دیگری را بررسی کنید در مورد مجور های زیر به چه نکاتی اشاره می کنید؟

الف– راه های خروجی محل در هنگام آتش سوزی: در راه های خروجی از گذاشتن مخازن نفت و بنزین و گاز خودداری کنید

ب– وضع تجهیزات مقابله با آتش سوزی مثل خاموش کننده های دستی و جعبه های آتش نشانی(شیلنگ آب) :خاموش کننده های دستی و جعبه های آتش نشانی(شیلنگ آب)سالم باشد.

پ – آموزش افراد مستقر در محل:افراد مستقر در محل آموزش های لازم را یاد بگیرند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ساعت   توسط مدرسه راهنمایی شهید مسعودیان  |